viernes, octubre 29, 2010

A RENACENCIA GALEGUEIRA NA REXIÓN DO BIERZO.


A RENACENCIA GALEGUEIRA NO BIERZO,
Por Xabier Lago Mestre, do colectivo cultural Fala Ceibe do Bierzo.Na Comunidade Autónoma de Galiza aínda segue sendo abraiante que haxa bercianos que reivindicamos a lingua galega máis aló do porto de Pedrafita. O certo é que dende as últimas décadas do século anterior hai un novo pulo social a prol da protección do galego.


Primerio foi a demanda de ensino do galego nos centros escolares da bisbarra. Moito houbo que bater nas portas da Junta de Castela e León para termos a autorización final. Froito dese traballo reivindicativo foron as primeiras resolucióis a prol do ensino do galego no Congreso dos Deputados (1997) e nas Cortes de Valladolid (2000). E aínda tivemos que agardar ata a sinatura do convenio de colaboración entre os Gobernos autonómicos de Galiza e de Castela e León (2001) para ter ensino do galego no curso seguinte. Hoxe a aprendizaxe deste idioma medra paseniño en todos os niveis educativos, agás na universidade.


Tamén houbo que procurar o recoñecemento do idioma galego no Estatuto de Autonomía de Castela e León. Inicialmente as Cortes de Castela e León non quixeron admitir tal demanda no seu proxecto de Estatuto. Pero a reforma posterior, nas Cortes Xerais, si admitiu o recoñecemento do galego no texto definitivo do Estatuto Autonómico (1999). Esta declaración lexislativa foi escasa, “gozará de respecto e protección a lingua galega nos lugares en que habitualmente se utilice”. Por iso, coa nova xeira reformadora do Estatuto de Autonomía de Castela e León (2007), volveu a presión por mellorar a protección legal do galego, aínda que o texto non se modificou.


Pero esa última reforma do dito Estatuto de Autonomía de Castela e León servíu para conseguir unha protección indirecta. Un artigo da dita Lei Orgánica se refire a que “unha lei das Cortes de Castela e León regulará a comarca do Bierzo, tendo en conta as súas singularidades e a súa traxectoria institucional”. Este precepto fai mención ás singularidades da bisbarra berciana, entre as que se atopa, sen dúbida, a presenza do idioma galego.


Curiosamente a Lei vixente da Comarca do Bierzo, de 1991, non ten ninguna referencia á lingua galega. Agora estase tramitando nas Cortes de Castela e León a reforma desa Lei. Pois ben, trala correspondente presión colectiva xa hai un compromiso firme dos partidos, concretado na presentación de emendas a prol do recoñecemento do galego nesa Lei rexional. Isto permitirá principiar o uso institucional do galego nos entes locais.


Outra intervención vindicativa ten sido a demanda da TVG no Bierzo. Tralo apagón analóxico houbo que mobilizarse para non estragar o contacto televisivo co galego. Hoxe podemos dicir que na bisbarra recibimos varias televisióis dixitais de Galiza. O certo é que a TVG ten feito moito pola recuperación do galego no Bierzo.


De tódolos xeitos cómpre indicar que o futuro do galego do Bierzo dependerá moito da normalización lingüística desenvolvida na Galiza. Necesitamos do apoio político e económico da Comunidade Autónoma veciña. A axuda que veña de Castela e León será sempre a regañadentes e escasa porque non se considera súa a protección dunha lingua allea.

O Bierzo, outubro de 2010.
http://www.obierzoceibe.blogspot.com/

Etiquetas: , ,

lunes, octubre 25, 2010

BASES GALEGUEIRAS DO COLECTIVO FALA CEIBE DO BIERZO.BASES GALEGUEIRAS DO COLECTIVO FALA CEIBE DO BIERZO,
falaceibe@yahoo.esUn grupo de asociacióis lingüísticas de Castela e León pretenden a creación dunha Plataforma de Asociaciones en Defensa del leonés y el gallego. Para a súa posta en práctica se quere fixar un manifesto fundacional. O colectivo cultural Fala Ceibe do Bierzo pretende animar ese debate amosando as nosas chamadas Bases Galegueiras. Como presuposto previo, este colectivo berciano declara que hai grandes diferencias reivindicativas entre as diversas asociacióis lingüísticas de Castela e León. Diverxencias que deberán ser previamente conciliadas con naturalidade para favorecer a unidade de acción nesta Comunidade Autónoma.


1. CONCRECIÓN TERMINOLÓXICA.
Fala Ceibe reclama o uso reivindicativo dos términos lingua e idioma galego do Bierzo. Superando así as denominacióis secundarias de falas galegas, dialecto berciano e linguas mesturadas coma galego-leonés.


Asumimos con normalidade as diferencias lingüísticas das sucesivas etapas históricas do noso idioma galego, así como a diversidade dialectal, filolóxica e sociolingüística, e a súa caracterización diacrónica, sincrónica, diatópica y diastrática.


2. RESPECTO AOS PROCESOS REIVINDICATIVOS.
Cada colectivo lingüístico ten a súa dinámica reivindicativa propia, e Fala Ceibe non é unha excepción a ese principio. Neste contexto estrutural entendemos as nosas demandas, alianzas extraterritoriais (en Galiza, Portugal e UE), medios, metodoloxía, temporalidade, estratexias, tácticas concretas e demais.3. DIVERSIDADE DE ÁMBITOS VINDICATIVOS.
Fala Ceibe traballa en diversos ámbitos reivdicativos. Para nós é fundamental o traballo fóra dos nosos lindeiros político-administrativos. Esta específica actitude nosa non está sendo comprendida dentro desta Comunidade Autónoma por outras asociacióis leonesistas.


Eses eidos vindicativos son: ensino do galego en todos os niveis, uso administrativo en todas as administracióis públicas, recuperación toponímica en galego, utilización do galego nos medios de comunicación tradicionais e das novas tecnoloxías da información, recepción dos medios de comunicación de Galiza no Bierzo, galego nas actividades privadas (comercio, hostalería, restauración…), relacióis culturais plenas con Galiza, etc.4. CONFIGURACIÓN DUN RÉXIME XURÍDICO GALEGO-BERCIANO.
A lingua galega do Bierzo xa conta cun réxime xurídico propio que non teñen o resto de linguas territoriais de Castela e León. Referímonos a que ten o abeiro do Estatuto de Autonomía de Castela e León (artigos 5 e 46) e maila futura reforma da Lei da Comarca do Bierzo. Resolucióis a prol do galego das Cortes Xerais e das Cortes de Castela e León. A isto engadimos o Estatuto de Autonomía de Galiza, a Lei de Normalización Lingüística de Galiza e o Plano Xeral de Normalización Lingüística de Galiza.Os bercianos galego-falantes pretendemos ter os mesmos dereitos lingüísticos cos galegos veciños porque temos a mesmo idioma. O proceso vindicativo do Bierzo será longo para acadar o dito obxectivo estratéxico: un réxime xurídico-lingüístico común con Galiza.5. DEREITO Á NORMATIVIZACIÓN DO NOSO IDIOMA GALEGO.
Fala Ceibe aposta por unha lingua galega do Bierzo plenamente normativizada, porque consideramos que non hai diferencias co idioma falado na veciña Galiza. Por iso aceptamos a normativa para o galego que fixa a Real Academia Galega. Neste senso asumimos con normalidade o dialectismo berciano e o acercamento progresivo á lingua portuguesa.6. TERRITORIALIDADE LINGÜÍSTICA ABERTA.
A lingua galega do Bierzo en pleno século XXI non pode nin debe ter ningún tipo de atranco histórico para o seu desenvolvemento pleno. Por iso estamos a prol de rachar con calquer lindeiro histórico ou político-administrativo de hoxe que empece a nosa plena vitalidade lingüística en galego, en convivencia cultural cos nosos veciños de Galiza. Os lindeiros dialectais (isoglosas) e históricos (linguas territoriais) son froito do pasado, e son aproveitados políticamente para restrinxir os intercambios lingüísticos. As zonas de contacto interidiomático (leonés, galego e castelán) non poden ser ríxidas senón abertas. Hai que ter presente os ámbitos comarcais, de tipo socioeconómico, como zonas de confluencia interlingüística, casos do Bierzo baixo e Ponferrada, porque favorecen a inmigración, permanente ou ocasional, e maila emigración interna.7. A UNIDADE DE ACCIÓN PARCIAL.
A unidade de acción pódese concretar na reclamación da aprobación da Lei das Linguas Territorias de Castela e León ante as Cortes de Valladolid. Tamén pode haber intertroco de información vindicativa e estratéxica.


8. A CONTINUIDADE TERRITORIAL ETNOCULTURAL GALEGA.
Por último, teimar na considerada continuidade territorial etnocultural galega do Noroeste peninsular para os territorios veciños de Galiza, Navia-Eo, O Bierzo, As Portelas, Val do Elas e Portugal. O futuro do idioma galego-portugués dependerá do destino que lle dea o conxunto da comunidade lingüística descrita. Por iso, o obxectivo fundamental e estratéxico será evitar a división cultural desas comunidades territoriais que teñen a mesma lingua galega común.


Etiquetas: , ,

lunes, octubre 18, 2010

IDIOMA ARANÉS, GALLEGO DE EL BIERZO Y CARTA EUROPEA DE LENGUAS

IDIOMA ARANÉS, GALLEGO DE EL BIERZO
Y CARTA EUROPEA DE LAS LENGUAS REGIONALES
,
Por Xabier Lago Mestre, del colectivo Fala Ceibe do Bierzo.


Los dos territorios periféricos de Val d´Arán y El Bierzo han seguido un devenir histórico semejante en su reivindicación autonomista. Durante la Edad Moderna (siglos XVI al XVIII) ambos territorios tuvieron su propio reconocimiento territorial específico. Así aconteció con la existencia de la provincia-partido de El Bierzo. Por su parte, Arán, tras la imposición del Decreto de Nueva Planta de 1716, no formó parte de ningún corregimiento en que se dividió el Principado de Catalunya, manteniendo sus instituciones propias. La posterior reforma liberal del siglo XIX forzó el uniformismo administrativo, rematando con las peculiaridades territoriales. Esta intervención política trajo consigo la supresión de la provincia de Villafranca del Bierzo y, en 1834, la Reina Gobernadora suprimió las instituciones tradicionales aranesas.

La reivindicación territorial de Euskadi, Galiza y Catalunya fue y es un ejemplo para el resto de las comunidades autónomas del Reino de España. La tradición autonomista de las llamadas nacionalidades históricas marca el camino a las demás regiones. Algo parecido ocurre entre Val d´Arán y El Bierzo. En 1990 el Parlament de Catalunya aprobó la Ley sobre el régimen especial de Val d´Arán. Todos sabemos que El Bierzo consiguió la Ley de la Comarca al año siguiente. Catalunya concedió autonomía territorial a Arán y a sus comarcas mediante la descentralización. En Castilla y León sólo se ha creado legalmente la Comarca de El Bierzo. Las otras comarcas podrán tener identidad territorial pero carecen de conciencia autonomista, ningún parecido con la reivindicación colectiva del caso berciano.


El pasado 22 de septiembre el Parlament de Catalunya aprobó la Ley de la lengua aranesa. Esta lengua ya había conseguido cierto reconocimiento en la Ley del régimen especial de Val d´Arán de 1991. Se hace mención a que “el aranés, variedad de la lengua occitana y propia de Arán, es oficial en el Valle de Arán. También lo son el catalán y el castellano (…)”. Sin embargo hubo que esperar a la reforma del Estatut de Catalunya (2006) para determinar esa cooficialidad del aranés, “la lengua occitana, denominada aranés en Arán, es la lengua propia de este territorio y es oficial en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por el presente Estatuto y las leyes de normalización lingüística” (artículo 6.5). Según la Constitución española, sólo los Estatutos de Autonomía pueden declarar la cooficialidad de las lenguas territoriales (art.3.2). Por lo tanto, no se pretende reconocer la oficialidad del gallego mediante la Ley de la Comarca de El Bierzo.

En sentido contrario, todavía hoy la Junta de Castilla y León y las Cortes de Valladolid niegan el debido reconocimiento administrativo de la lengua gallega. La Junta autonómica ha presentado un proyecto de reforma de la Ley de la Comarca de El Bierzo que ignora cualquier referencia a este idioma, aunque podría ser modificado por las enmiendas parciales. Esta actitud política negativa significa no cumplir con el mandato establecido por el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Concretamente en su artículo 46.4 se indica que “una ley de las Cortes de Castilla y León regulará la comarca del Bierzo, teniendo en cuenta sus singularidades y su trayectoria institucional”. Entre esas singularidades está la presencia de la lengua gallega en El Bierzo. Por lo tanto resulta ilegítimo que el poder institucional castellano-leonés imponga un derecho autonómico que no cumpla con lo fijado previamente por el derecho estatal emanado por las Cortes Generales, concretado en el Estatuto de Autonomía.


Además, la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias protege la lengua gallega de El Bierzo a pesar de no tener reconocimiento de oficialidad, “lenguas regionales o minoritarias las que los Estatutos de Autonomía protegen y amparan en los territorios donde tradicionalmente se hablan”. La Comunidad Autónoma de Castilla y León tiene la obligación de cumplir con parte del articulado de esta Carta Europea, “se aplicarán todas aquellas disposiciones de la parte III de la Carta que puedan razonablemente aplicarse en consonancia con los objetivos y principios establecidos en el artículo 7”. Dentro de esta parte III el artículo 10.2 se refiere a las autoridades locales y regionales, “en cuyos territorios reside un número de hablantes de lenguas regionales o minoritarias que justifique las medidas que figuran a continuación (…)”. Entre esas posibles medidas consta el empleo de las lenguas regionales o minoritarias por la administración regional o local, presentar solicitudes orales o escritas en dichas lenguas, publicación de sus textos oficiales también en las lenguas regionales, empleo de esas lenguas en los debates de sus asambleas o el empleo de las formas tradicionales y correctas de los topónimos.

La Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias fue ratificada por el Reino de España y entró en vigor el 1 de agosto de 2001. Esto significa que parte de su contenido afecta a todas las administraciones públicas, estatal, autonómica y local. Insistimos en que no es comprensible que las Cortes de Castilla y León ignoren el reconocimiento del idioma gallego en la tramitación actual de la Ley de la Comarca de El Bierzo. Tanto la Carta Europea de las Lengua Regionales como el Estatuto de Autonomía de Castilla y León amparan la protección del idioma gallego por el Consejo Comarcal, por lo que no resulta admisible que la ley autonómica referida a El Bierzo niegue reconocimiento jurídico a este idioma.


Ponferrada, octubre de 2010.
www.obierzoceibe.blogspot.com
www.facebook.com/xabierlagomestre

jueves, octubre 14, 2010

ENSINO NA PROVINCIA DO BIERZO NO ANTIGO RÉXIME (2ª PARTE)


ENSINO NA PROVINCIA DO BIERZO DURANTE O ANTIGO RÉXIME (2ª PARTE),

por Xabier Lago Mestre, do colectivo cultural Fala Ceibe do Bierzo.DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA SOBRE O ENSINO NA PROVINCIA DO BIERZO.
En 1578, por contrato notarial un veciño de Cacabelos obrígase con outro a ensinarlle “leer muy bien y escribir letra larga reglada llana y le enseñará las reglas de sumar, restar e guarismos y en castellano, a cabio de 24 reales (…)” (Tirado de José A. Balboa de Paz, La educación en El Bierzo, p.36). A vila do río Cúa está na zona galego-falante pero o que interesa é aprender castelán por ser a lingua oficial da Coroa de Castela.


Pola outra banda, a caste eclesiástica crea escolas rurais para fomentar a súa ideoloxía relixiosa católica. En Vilaboa do Bierzo un coengo da Igrexa de Santiago e administrador Xeral das rendas do seu Voto en Valladolid, Joseph Andrade Valcarce, “natural de la feligresía de San Justo de Villabuena (…)”, funda unha escola. No correspondente escrito notarial de fundación, datado o 19 de marzo de 1793, lemos que entre as condicióis do mestre están “los miércoles y sábados de cada semana hará que los niños aprendan solamente la doctrina Cristiana, por el Catecismo de Padre Astete, has la Pasqua, y en el restante por el Doctrino Instruido, que a este fin compuso el Sr. Otorgante (…)”, e incluso, “les examinará de doctrina Christiana por los catecismo referidos, y los que escrivan responderán a algunas preguntas de Ortographia, repartiendo al fin entre los más sobre salientes quarenta reales a juici y dictament de los Serores jueces (…)” (tirado de Vicente Fernández Vázquez: “Fundaciones de Santiago en Villabuena”, revista Bierzo, 1993).


Unha obra pía de Santiago García presbítero, “cura párroco de este lugar de Valtuille de Arriba, en esta provincia del Bierzo (…)”, funda escola perpetua, franca e xeral para os cativos de ámbolos sexos. No respectivo documento indicáse que “el maestro, como queda ordenado, ha de enseñar a leer, escribir, contar y la ortografía castellana y todos los sábados o los viernes si los sábados o algno de ellos fuese día de fiesta de los exceptuados para el recésit la Doctrina cristiana (…)”. Tamén hai referencia aos antipedagóxicos castigos corporais, “que no sean díscolos ni se maltraten unos a otros de hecho ni de palabra, castigándoles según la calidad de cada uno quando fuere necesario; bien que el castigo quiero sea moderado, que no se usen palmas por se ocasionadas a sabañones; y que todos se les trate con afecto y cariño porque además de que este suele ser más eficaz para los niños que el castigo, la aspereza y severidad acostumbran a hacer odioso el estudio y retraer a los muchachos de la Escuela (…)” (José A. Balboa de Paz, “Una obra pía en Sésamo a finales del Antiguo Régimen”, revista Bierzo, 2009).


POLÍTICA ESCOLAR A PROL DO CASTELÁN.
Os reis Borbóns do século XVIII dedican a súa política educativa a fomentar a lingua castelá fronte ao resto de linguas romances de España. Así a Cédula de 8 de outubro de 1768 determina que “la enseñanza de las primeras Letras, Latinidad, y Retórica se hagan en lengua castellan generalmente, dondequiera que no se practique, cuidando de su cumplimiento las Audiencias y Justicias respectivas, recomendándose también por el Mi Consejo a los Diocesanos, Universidades y Superiores Regulares para su exacta observancia y diligencia en extender el idioma general de la Nación para su mayor armonía (…)”.

As Constitucióis del Estudo de Gramática da cidade de Tui (ano 1729) tamén insisten no tema lingüístico a favor do castelán. “Porque regularmente los mozos de este Reino son sumamente bozales queremos que mientras estudien Menores se exorten a que hablen el Idioma Castellano, y ellos se empeñen en cumplirlo, pues de otra suerte ni entienden lo que se les habla y esplica, ni después contruien con limpieza (…)” (“Articulo 13, Del modo de hablar en el estudio y en clase en la ciudad de Tuy”). Esta mesma problemática a tiñan os estudantes bercianos galego-falantes que acudían aos centros urbanos en proceso de castellanización, casos de Ponferrada, Vilafranca ou Astorga, a completar os seus estudos.


O ensino dos xesuítas realizábase en lingua latina, restrinxindo o uso das linguas romances. A normativa pedagóxica desta orde preceptuaba que “guárdese con particular rigor la costumbre de hablar en latín, execepto en aquellas clases en que los discípulos no lo saben. Por lo tanto nunca se les permita a los discípulos usar la lengua materna en cuanto concierne a la clase, y aun descalifíquese a los que descuidaren esta norma. Por eso el profesor hablará siempre en latín (…)” (Peegerto Saavedra e Hortensio Sobrado, El Siglo de las luces. Cultura y vida cotidiana, Madrid, 2004). En Vilafranca do Bierzo houbo un centro de xesuítas ata a súa expulsión de España.


Pero Frei Martín Sarmiento rexeita a política escolar antigalega por antipedagóxica. “No he leído semejante barbaridad: obligar a los niños a que estudien una lengua qual es la latina por otra que para ellos es más muerta qual es la castellana; y que olviden (la) lengua que han mamado, y que les es nativa, qual es la gallega (…). Hablemos claro. Por bien que uno sepa una lengua extraña, mejor entenderá las coas en su lengua nativa, y que familiarmente habla (…)”. Ademáis critica con dureza os castigos por falar galego, “los más de los maestros (…) ni hicieron estudio de la lengua gallega, y castigaban a los niños que soltaban alguna voz o frase gallega, como si hubiera dicho una herejía (…)”.


O CENTRALISMO ESCOLAR PREXUDICIAL.
A constitución do Seminario de Astorga centraliza os estudos eclesiásticos na capital maragata, perxudicando a centros relixiosos da provincia do Bierzo. O mosteiro de Santo Andrés de Espiñareda protesta neste caso o ano 1766. “Aunque se establezca Seminario conciliar, no por eso dejará de concurrir á este Estudio igual número de Estudiantes, tanto de la Provincia del Vierzo, como del Valle de Valdeorras y otras partes por hallarse menos distante de él, que de la ciudad de Astorga y serles menos costosa su manutención y Posadas; de forma que nunca se puede conceptuar el Seminario Conciliar por único Estudio de la Diócesis ni creerse que VM. quiera se arruinen otros que han sido tan útiles y lo serán en lo sucesivo (…)”. Está claro que o mosteiro berciano reivindica o seu protagonismo no ensino fronte ao novo centralismo educativo do seminario de Astorga.


miércoles, octubre 13, 2010

TERMINOLOXÍA DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO RURAL DO BIERZO.


TERMINOLOXÍA DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO RURAL DA REXIÓN DO BIERZO,
Por Xabier Lago Mestre, do colectivo Fala Ceibe do Bierzo.TERRAS DE LABOR:
LEIRO, EIRO, EIRÍN, unha terra preparada para o cultivo. Os máis pequenos poden aproveitarse para prados.
LORO, LORALLO, terra estreita e longa en Ancares.
CORTIÑA, heredade destiñada ao cultivo de legumes e cereais, xeralmente pechada.
HORTA, terra cercana á casa adicada a árbores frutais de pequena extensión.
PRADIAR, terra de labor que se deixa un ano ou dous para prado en Ancares.
POULO, POULA, POULELLO, terra deixada sen cultivo, en barbeito.
SERNIAS, AGROS, terras para panes de cultivo de cereal.
EIXIDO, terra de cultivo á saída do pobo, cercada con marcos.
PUMAR, horto con frutais.

MONTES:
BOUZAS, ROZAS, terreos queimados para o posterior cultivo comunal polos concellos.
QUIÑON, SUERTES, porcióis ou lotes de terreo de pequenas dimensióis que se distribuían despois das rozas e bouzas entre os veciños do concello.
UCEDOS, CARBEDOS, MATOEIRAS, TOXAL, CARQUEIXAL,
MORTEIRA, boscaxe vello.
CARBALLEIRAS, SOUTOS, ABELEIROS, BIDUEIROS, SALGUEIRAL, FRESNEDAL.
DEVESAS, para pasto do gando, para obter madeira, leña e follaxe.

PRADOIROS:
LAMARGAS, LAMARGUIZOS, son prados humidos.
PASTEIROS, son os mellores prados, soen estar nas ribeiras dos ríos.
LAMEIRO, prado de herba.
PRAUS, PRADEIRÓIS, PRADEIRAS, PRADAIROS, PRADALLOS, PRADUixos.LÓIS, PRADÓIS, dan herba en primavera, e despois da sega e a malla no verán dan unha segunda herba en outono (setembro).
CEIBAS, terras recén segadas que quedan libres para pasto.
BRAÑAS, ALZADAS, zonas de pasto en terras altas que se podían alugar a rebanos de ovellas merinas de Castela e Estremadura.

OUTRAS TERRAS:
AIRAS, zonas para mallar.
CAMPAS, LOMBOS, cordais entre vales.
CHANOS, CHAOS, chairas altas.
CEMBAS, terreos baixos.
GRANDELOS, RANCADELOS, terreo de escaso valor e moi pedregoso.
CHARCUZO, terreo encharcado, pantanoso.
FRAGOSO, terreo costo e pedregoso.
TORNIA, terreo alongado e estreito.
SOLANO, terro exposto ao sol.
ABESEDO, terreo oposto ao sol.
COUTO, terreo pechado ou prohibido.

OS LINDEIROS:
MARCOS, lindeiros con pedras fincadas que separan terras de labor.
MOXOIS, TESTIGAS, MURIAS, LINDES, MARCAXE, ESTREMA, DERREGA, ESTREMEIRO.
BARDAS, BARDÁIS, sebe de sebe vivo, vexetal.
SEBE DE FORQUETOS, sebe de rebolo.
SEBE DE LATAS, de tablas.
TRABAS CON VARAÍS, atadas con corras, biortas.
SEBEIROS, que separan pastos.
MURIOS, de muros.
CANCELAS, CANCELOS, PORTELAS, PORTELOS, distintas entradas de fincas.


O Bierzo, outubro de 2010.
www.obierzoceibe.blogspot.com
www.facebook.com/xabierlagomestre
http://www.blogoteca.com/obierzoxa
http://www.ciberirmandade.org/falaceive
www.partidodelbierzo.com

sábado, octubre 09, 2010

ENMIENDAS A FAVOR DEL GALLEGO EN LA LEY DE LA COMARCA.


PRESENTADAS ENMIENDAS A FAVOR DEL GALLEGO
EN LA REFORMA DE LA LEY DE LA COMARCA DE EL BIERZO
.El colectivo cultural Fala Ceibe do Bierzo informa de que han sido presentadas dos enmiendas sobre el reconocimiento del idioma gallego en la Ley de la Comarca de El Bierzo. El Partido Popular y el Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León han elaborado sus enmiendas a favor de la lengua gallega. Sin embargo sentimos la actitud política del Partido Socialista que ha ignorado cualquier referencia a este idioma en alguna de sus 61 enmiendas presentadas.


La enmienda del Partido Popular indica que “la Comunidad Autónoma de Castilla y León facilitará la participación de la Comarca de El Bierzo en las actuaciones que realice para la promoción de la lengua gallega en su ámbito territorial”. Resulta lógico referirse a la cooperación interinstitucional entre la Junta autonómica y la Comarca berciana en materia lingüística respecto del gallego.


Pero resulta anacrónico no reconocer el idioma gallego entre las singularidades de la Comarca con el protagonismo que se merece y tiene. En este sentido pedimos que se cumpla con el mandato que fija el propio Estatuto de Autonomía de Castilla y León, “una ley de las Cortes de Castilla y León regulará la comarca de El Bierzo, teniendo en cuenta sus singularidades y su trayectoria institucional” (art. 46.3). Estamos convencidos de que este precepto estatutario pretende un mayor reconocimiento jurídico de la singularidad lingüística de El Bierzo que representa la existencia secular del idioma gallego.

Por otra parte, la enmienda del Partido Popular se queda corta a la hora de reconocer cierta intervención lingüística de la Comarca de El Bierzo. Tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en varias sentencias sobre el Condado de Treviño, ya reconocieron la capacidad de los ayuntamientos para utilizar las lenguas no oficiales. En base al criterio de información ciudadana, que es un servicio público propio de la autonomía local, la Comarca de El Bierzo podría utilizar el idioma gallego de manera parcial en el ámbito administrativo.


El Grupo Mixto afirma que “en la Comarca de El Bierzo gozará de respeto y protección la lengua gallega en los lugares en los que habitualmente se utilice”. Es de agradecer esta iniciativa política pero sentimos la escasa innovación jurídica de este texto. Así comprobamos que copia totalmente el artículo 5.3 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, “gozará de respeto y protección la lengua gallega en los lugares en que habitualmente se utilice”. Creemos que no sería mucho pedir a nuestros políticos un cierto esfuerzo de innovación en el lenguaje jurídico en este caso.

Resulta lamentable el trabajo parlamentario del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León que ignora en sus enmiendas cualquier referencia expresa al idioma gallego. Algún político de éste partido nos podrá decir que hay referencias indirectas o tácitas a esta lengua. La enmienda número 32 se refiere a la Cultura, e incide en la “especial atención a la cultura berciana (…), la protección, conservación, promoción y difusión del patrimonio cultural berciano (…)”. Nuestra interpretación de las singularidades de la Comarca de El Bierzo, tal y como se indica en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, implica un reconocimiento expreso de la lengua gallega. Así pues ¿por qué el grupo socialista ignora la referencia concreta al gallego en sus enmiendas parciales?.


No es lógica la actitud política de los procuradores socialistas. Les invitamos a que revisen las declaraciones del diputado Villarrubia Mediavilla, durante la tramitación del Estatuto de Autonomía de Castilla y León en el Congreso, cuando defendió que la Ley de la Comarca de El Bierzo debería reconocer el idioma gallego. Así afirmó que “una de las singularidades es la lengua gallega, cuyo uso en dicha zona es una de sus singularidades, luego tendrá que regularse y protegerse” (Diario de Sesiones, Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2007, página 15).

Por todo lo dicho, esperamos que, tras la presentación de las referidas enmiendas parciales por los tres grupos políticos en las Cortes de Valladolid, el debate y la negociación en la Comisión de Interior y Justicia suponga una mejora sustancial del reconocimiento de la lengua gallega. Todos esperamos que el texto final de la Ley de la Comarca de El Bierzo que se apruebe en el Pleno sea el mejor de los posibles, y satisfactorio para los intereses de los bercianos y las bercianas.