sábado, abril 12, 2008

GALIZA E O BIERZO: UNIDADE XURISDICIONAL E POLICIAL A FINES DO SÉCULO XV


GALIZA E O BIERZO: UNIDADE XURISDICIONAL E POLICIAL A FINES DO SÉCULO XV,
Por Xabier Lago Mestre, Pte. de Fala Ceibe do Bierzo.O achádego de varios documentos da década dos 80 do século XV pemítenos saber máis das relaciois institucionais entre Galiza e maila rexión do Bierzo. Estes documentos refírense á unidade xurisdicional e policial para ámbolos dous territorios vecinos. Ante os problemas de orde pública rexistrada no reino de Galiza, a Raíña Isabel a Católica determina, mediante provisión de 7 de outubro de 1480, que os seus máis importantes oficiais neste reino, a saber, o Capitán e Xustiza Maior , Hernando de Acuña, e o Alcalde Maior, o licenciado Chinchilla, amplíen a súa xurisdición ao Bierzo. Así lemos que estes dous oficiais “tengan por mi y en mi nombre, quanto mi merçed e voluntad fuere, la justicia e jurisdiçión çebil e criminal desas dichas villas y lugares (do Bierzo e Balcarçe) según e por la forma e manera que lo tienen en el dicho reino de Galizia (…)”. Esta orde real é tan directa e taxante que non se permite incumprimento nin retraso nin recurso, “sin otra larga ni tardança ni escusa alguna, e sin sobrello me requerir e consultar (…)”. Este documento da Coroa insta aos bercianos a recibir os ditos altos oficiais reais ou aos seus delegados, “los dexedes e consintades libremente usar de los dichos ofiçios por si e por sus oficiales e lugartenientes, que es nuestra merçed que en los dichos ofiçios puedan poner y pongan, a los quales puedan quitar e amover, e poner e surrogar otro o otros en su lugar (…)”.


Por outro documento, de agosto de 1480, sabemos que eses dous altos oficiais reais ditos perseguían como obxetivo principal procurar a paz do Reino de Galicia. Executaban a xustiza real eses oficiais cono funciois de obrigaren aos alcaides a entregar fortalezas, desencastelar igrexas e ordenar desterros. Para entender esta intervención policial da Coroa, convén lembrar a situación sociopolítica do Reino de Galiza nese tempo histórico. A conflictividade social era a dinámica predominante no reino. Antecedentes dela foron a revolta irmandiña (1467), a crise socioeconómica de fins da Idade Media e as loitas señoriais entre a alta nobreza galega de seu.


Os Reis Católicos reafirman paseniño os seus mecanismos de poder institucional. Así nas Cortes de Madrigal (1476) fíxanse a irmandade e a contaduría, posteriormente, as Cortes de Toledo (1480) lexislan sobre as Cortes, Chancelería, Audiencia e mailo Consello Real. En Galiza instauran eses dous altos oficiais reais, Xustiza Maior e Alcalde Maior. Incluso tres anos despois, en 1483, o rei Fernado o Católico insta aos titulares destes dous cargos a que volten a Galiza a causa dos novos disturbios no reino, e repítense para eles os poderes da devandita provisión real de agosto de 1480. O nomeamento de novos titulares deses altos cargos na Galiza, Diego López de Haro e Sancho García de Espinar, respectivamente, en marzo de 1484, teima na estensión territorial desa xustiza real “de qualesquier ciudad, e villa, e logares, e cotos, e feligresyas, con el Bierço (…)”. De novo comprobamos como hai unha unidade xurisdicional e policial entre Galiza e O Bierzo. Esta documentación constata o recoñecemento real da diferenciación territorial entre ámbalas dúas zonas veciñas.


A pedimento da cidade de León, os RRCC reordenan o Adiantamento de León, tamén con funciois xurisdicionais e policiais. A Coroa emite orde rexia de 1480, “para que los corregidores e alcaldes e otras justicias del reino de León (…) fagan obedesçer e cumplir los mandados de los alcaldes del Adelantamiento de León”. Sen embargo, como temos visto, O Bierzo non pertencía temporalmente a ese Adiantamento leonés, e quedaba integrado na Galiza a efectos xurisdicionais e policiais. Neste sentido cómpre traer a colación que por oficio dos Reis Católicos dese ano, concédese poder de uso do Adiantamento de León a Íñigo Vélez. Pero posteriormente, en 1490, ese cargo recae por nomeamento real en Alonso Pimentel, conde de Benavente, que tiña intereses territoriais na Galiza e no Bierzo, e a causa dos cales entrou en conflito directo co conde de Lemos.


Nos anos 1485 e 1486 o conde de Lemos, Rodrigo Enríquez Osorio, na desputa pola defensa da súa herdanza do condado, levantouse incluso contra os propios Reis Católicos que tamén tiñan desexos territoriais no Bierzo. Así, finalmente a Coroa mercou Ponferrada que pasou a reguengo (1486), estableceuse o corriximento nesta vila e ordenouse territorialmente a rexión a través da creación da Provincia do Bierzo. O derrotado conde de Lemos perdeu tódalas súas posesiois señoriais no Bierzo que pasaron a formar parte do novo marquesado de Vilafranca, controlado indirectamente polo conde de Benavente por medio da política de pactos matrimoniais. De nada serviron pois os intentos do conde de Lemos de procurar o apoio económico do rei de Portugal na súa rebelión contra os RRCC. A pesar de todo, o conde de Lemos obtivo o perdón real (outubro de 1486), librándose así do fatal destino que tiveron outros nobres galegos que se levantaron violentamente contra a Coroa, caso de Pedro Pardo de Cela, executado en Mondoñedo en decembro de 1483.


De remate, comentar que resulta clara a vinculación entre Galiza e O Bierzo neste período analizado. Como feitos destacados desta peculiar relación histórica salientamos a revolta irmandiña que chega ata as mesmas portas dos castelos de Ponferrada e Cornatelo, a unidade xurisdicional e policial de Galiza e O Bierzo na década dos 80 e o levantamento do conde de Lemos contra os RRCC (1485-86) que hai que inserir na rebelión de certa nobreza galega contra a Coroa, que ten os seus antecedentes no apoio galego a Xoana a Beltranexa, durante a guerra de sucesión, rematada parcialmente co Tratado de Alcaçovas (1479).

O Bierzo, abril de 2008.
http://www.obierzoceibe.blogspot.com/


6 Comments:

Blogger Bergidense said...

Curiosos y desconocidos datos.
Un saludo.

3:57 p. m.  
Anonymous Anónimo said...

celebraremos o día de Comunidade de Castela-león 23 de abril de 2008, escribindo un artigo historico sobre os irmandiños bercianos. Os esquecidos pola historiografía oficial leonesa, por qué será??

6:09 a. m.  
Blogger R.Chao said...

Sabes perfectamente que el Bierzo formaba parte del Adelantamiento del reino de León. Te recuerdo que una de sus sedes estaba en Villafranca.
“…el dicho adelantamiento parte raya con el Reino de Portugal, adelantamiento de Campos, Principado de Asturias, Reino de Galicia en esta manera que sigue: que comenzando desde tierra de Zamora a donde va a dar el rio de Balderaduey que es el que divide la jurisdicción del dicho adelantamiento del Reino de León con el adelantamiento de Campos yendo por el dicho rio arriba desde el lugar de Castronuevo al lugar de Cañizo, y de alli a la Quintanilla del Olmo y luego hasta junto a la villa de Villalpando que es del adelantamiento de Campos y que dan en la jurisdicción deste adelantamientosiete unas ocho aldeas que tendrán como mill y quinientos vasallos el Condestable de Castilla que son de la jurisdicción de la dicha villa de Villalpando, y de allí a Becilla de Balderaduey y a la villa de santervas, Melgar de Abajo y Melgar de Arriba, y de ahí al dicho rio ariba de Balderaduey hacia las montañas de León al lugar de Acevedo, Riaño y la Puente, y de ahí a tierra de Baldeburon y Abadia de Arvas, y de Arvas a tierra de Bania que es de la jurisdicción del corregimiento de León, y de allí a la Ciana y su tierra que es del Conde de Luna hasta el Principado de Asturias, que se divide por una sierra que divide la jurisdicción de Çiana que es deste adelantamiento con la de Cangas que es del Principado de Asturias, y de alli al lugar de Baldeprado que es deste admento dejando a la mano derecha al lugar de Çerredo y lugar de Dahaña que es del principado de Asturias, y de alli a los confines del Bierzo a un lugar que se dice Burbia que es deste adelantamiento, y de alli por una sierra hasta dar al lugar de Malafaña que es deste adelantamiento hasta llegar a la raya de Galicia, que se divide por un fito de piedra como del alto de la estatura de un hombre y este fito de piedra como del alto de la estatura de un hombre y este fito de piedra tiene una cruz en un lado y divide los reinos de León y Galicia, y de alli baja por los fines de la provincia del Bierzo que queda en el distrito de este adelantamiento por unas breñas y riscos que dividen los dichos reinos de Galicia y león hasta llegar a un lugar que se dice Lusio que es deste adelantamiento, y de alli derecho a tierras de Baldorras que es del Reino de Galicia hasta la Puente de Domingo Florez que es deste adelantamiento, y debajo de la dicha puente por la corriente del dicho rio a distancia de una legua poco más o menos esta otro fito de piedra hincado por división de los dichos reinos de León y Galicia, y de alli derecho al reino de Portugal hasta llegar a la villa de Portoques que es deste adelantamiento y de la orden de Santiago, y desde alli a los lugares de la jurisdicción de la Puebla de Sanabria que es deste adelantamiento, y de alli a un lugar que llaman de Onor or medio del cual pasa un arroyo que divide los reinos de Castilla y Portugal, y la mitad del dicho lugar del Rio Onor es del duque de Berganza y del reino de Portugal y la otra mitad del Conde de Benavente y deste adelantamiento del reino de León, y de alli se va por los fines de la dicha jurisdicion de la Puebla de Sanabria a la villa de Carbajales de Alba y su jurisdicion que son deste adelantamiento Alcanzas y lugares de su jurisdicion que son de dicho adelantamiento y que parten y que parten raya con el dicho reino de Portugal, y de alli se va hasta la Fonfiria hasta los lugares del corregimieno de Zamora, quedando en este adelantamiento los lugares de Riego del Camino y Paxares, Castrotorafee hasta llegar a donde el rio Balderaduey se conduce en el rio Esla hasta Cerrecinos del Carrizal y Castronuevo donde se comenzó la dicha moxonera”

4:46 a. m.  
Anonymous Anónimo said...

No soy el autor del articulo, pero éste está hablando del siglo XV y el texto que cita R.Chao es de finales del siglo XVI. Son muchos años para permanecer iguales, máxime cuando las divisiones se pudieron completar después de la guerra contra Galicia de los Reyes Católicos, donde el Bierzo militarmente parecia asociarse a Galicia.

Un coruñes de paso.

7:22 p. m.  
Blogger Taliesin said...

Xavier, voy a comenzar con una reflexión. Ve a la catedral de Santiago o a la de Ourense o al consistorio de Lugo. Observa el escudo cuartelado de castillos y leones. ¿Qué van antes, los castillos o los leones? ¿Por qué? Galicia es un referente para León, para El Bierzo, y León es un referente para Galicia. Comparten muchas, muchas cosas, así es absurdo plantear esa dicotomía Galicia vs León (aunque te gusta más una dicotomía Galica vs Castilla) y relacionar de forma exclusiva El Bierzo con Galicia, y te equivocas, y lo sabes.
Dices que El Bierzo no forma parte, en tiempos de los Reyes Católicos, del Adelantamiento del Reino de León. Bien sabes que un siglo más tarde, coincidente con la muerte de Felipe II, cuál es el límite entre el Reino de León y el Reino de Galicia... por El cebrero, sí, ya sé que lo sabes. ¿Y en tiempos de los RR. CC.?
"...que vosotros (Alfonso Vaca y fernando Álvarez, alcaldes del adelantamiento de León) contra el thenos e forma de las leyes de nuestros reinos aveis puesto e poneis en el dicho oficio de alcaldias lugares tenientes en la villa de Ponferrada e en otras partes del dicho adelantamiento a causa de lo qual dys que Luis de Yebra e otras parsonas con los mandamientos que les dan los dichos lugarestenientes han fecho e facen muchos robos e execuciones e otras cosas indevidamente asi a vasallos del dicho conde comoa otras personas en lo qual dis que su asy pasase el dicho conde su hijo e sus vasallos e otras personas reciben mucho agravio e daño (Archivo General de Simancas-Registro General del Sello, noviembre 1485, fol. 94"

1:00 p. m.  
Blogger cornatelo said...

coñezo perfectamente ese documento histórico do que me falas, de 1485??. Pero eu estou achegando documentación anterior, de 148o e 1483. Sigo dicindo o mesmo. Coido que, excepcional e polo tanto temporalmente, os RRCC determinaron a unión xurisdicional e policial entre Galiza e O Bierzo, deixando este territorio fóra do adiantamento leonés.
Por favor, non me fales de escudos que non veñen a conta do que falamos, non mestures churras con meiriñas. ti falas de opoñer Galiza e León, eu non, ti saberás as túas razois políticas polo que o fas... Non vexo argumentación de peso pola túa banda. Falamos do mesmo???

2:19 p. m.  

Publicar un comentario

Links to this post:

Crear un enlace

<< Home