miércoles, agosto 19, 2020

PROPOSTAS PARA O REGULAMENTO ORGÁNICO DA COMARCA DO BIERZOPROPOSTAS DE MODIFICACIÓN DO

REGULAMENTO ORGÁNICO DA COMARCA DO BIERZO

POLO COLETIVO CULTURAL FALA CEIBE DO BIERZO.

                O Consello Comarcal de El Bierzo, administración territorial, ten aberto o período de alegaciois do seu Regulamento de organización neste mes de agosto de 2020. O coletivo cultural Fala Ceibe do Bierzo aproveita a ocasión para presentar as súas modificaciois a dito Regulamento.

OS FUNDAMENTOS XURÍDICOS.

                En primeiro lugar propoñemos o recoñocemento expreso do bilingüismo berciano. Xa existe un recoñecemento legal a través do Estatuto de Autonomía de Castela e León (reforma de 1999) e da propia Lei da Comarca do Bierzo (reforma de 2010), “ gozará de respeio e proteción a lingua galega nos lugares en que habitualmente se utilice” (arts. 5.3 y 1.4 respectivamente). O Reglamento orgánico do Consello Comarcal debe admitir ese bilingüismo administrativo de xeito expreso no seu articulado. O Regluamento orgánico do Consello comarcal da Litera (Aragón) recolle o bilingüísmo no seu artígo 168. Ignorar o galego na actividade política e administrativa sería un grave incumprimento da legxslación lingüística internacional (Carta europea das linguas rexionais ou minoritarias, BOE. 15.9.2001), española (RD. 1111/1979, 10 de marzo, regula o emprego das propias linguas nas actuacionis das corporaciois, BOE. 14.05.1979) e autonómica, ademais dunha falla de respeito aos bercianos galegofalantes.

                A Lei da Comarca do Bierzo (1991) ignora a mención expresa á simboloxía berciana, casos da bandeira Cruceira, escudo e capitalidade. O Consello comarcal ten a obriga de facer este recoñecemento regulamentario para dignificar os seus político, institucional e administrativo. Como exemplo ol Regulamento orgánico do concello de Gixón recoñece a súa  simbología específica (bandeira) no seu artigo 64.


                Entre os dereitos dos ciudadans atópanse os de información e participación ciudadás. A Lei de bases do régime local (1985) indica que “as Corporaciois locais faciltiarán a máis ampla información sobre a súa actividade e maila participación de todos os ciudadáns na vida local” (art. 69.1). Disto deducimos que esa obliga de “a máis amplia información” pódese exercer mellor en varios idiomas. No caso do Bierzo débse practicar o uso administrativo das dúas linguas con recoñecementos legal (castelán e galego). Ese dereito de información pública, por parte do Consello Comarcal, non se pode restrinxir ao uso administrativo dunha soa lingua oficial cando existen dous idiomas con recoñecemento xurídico e social. Neste senso, lembramos que dúas  sentenzas, tanto o Tribunal Superior de Xustiza de Castela e León (2002) como o Tribunal Supremo (2004), emitironse a prol do uso administrativo do eusquera, por parte do concello do Condado de Treviño, baseándose no dereito de información pública.

                Pola otra banda, a Lei do régime local demanda “a participación de todolos ciudadáns na vida local” (art. 69.1). Este mandato legal insta indirectamente a fomentar a participación dos ciudadáns galegofablantes, comunidade cultural histórica do Bierzo, posibilitando o uso administrativo do seu propio idioma galego.   

 

PROPOSTAS DE MODIFICACIÓN DO ARTICULADO DO REGULAMENTO ORGÁNICO.

TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIOIS XENERAIS.

Novo artigo 3. Linguas  do Bierzo.

En base aos mandatos do Estatuto de Autonomía de Castela e León (ar. 5.3) e da Lei da Comarca do Bierzo (art. 1.4) o Consello Comarcal practicará o bilingüismo administrativo.

Novo artígo 4. Simboloxía.

A bandeira e o escudo comarcais terán a presenza debida na actividade institucional (actos públicos, documentación, rótulos informativos, portais dixitais, siñalización, etc

CAPÍTULO III. ESTATUTO DOS MEMBROS DO CONSELLO COMARCAL DO BIERZO.

SECCIÓN III. DEREITOS E DEBERES DA CIDADANÍA.

Artígo 75. Dereitos e deberes.

1.       1. Son dereitos e deberes da cidadanía os recoñecidos na Lei 7/1985, de 2 de abril reguladora das bases de Réxime local e os establecidos nas leis.

2.      2.  Para facilitar a participación da cidadanía posibilitarase o bilingüismo (castelán/galego) mediante o uso oral e escrito (papel, informático, electrónico e telemático).

3.   3. O dereito á información pública exercerase favorecendo o bilingüismo mediante a progresiva divulgación dos dous idiomas do Bierzo con recoñecemento legal.

O O BIERZO, AGOSTO DE 2020

WWW.OBIERZOCEIBE.BLOGSPOT.COM 

http://sites.google.com/site/obierzoxa http://www.facebook.com/xabierlagomestre www.twitter.com/obierzoxa http://www.blogoteca.com/obierzoxa http://obierzoceibe.wordpress.com http://www.ciberirmandade.org/falaceive www.ponferrada.org www.partidodelbierzo.es

1 Comments:

Anonymous El Bierzo Existe said...

Enhorabuena de parte del Colectivo El Bierzo Existe www.elbierzoexiste.wordpress.com

3:43 a. m.  

Publicar un comentario

<< Home