martes, octubre 20, 2015

XUNTANZA DAS MÉDULAS A PROL DO GALEGO DO BIERZO.


O COLETIVO FALA CEIBE NA XUNTANZA DAS MÉDULAS,
Por Fala Ceibe do Bierzo.
falaceibe@yahoo.es

O sábado 17 de outubro tivo lugar unha xuntanza de coletivos e persoas interesadas na defesa da lingua galega na rexión do Bierzo. Entre outros participou nesta asembleia o coletivo Fala Ceibe e a seguir deixamos algunhas dos contidos do debate lingüístico. 

Como non podería ser doutro xeito a problemática do ensino do galego estivo moi presente, valorando os novos atrancos políticos e xurídicos que, co abeiro da nova lexislación, empecen un ensino normalizado do galego na nosa rexión estremeira. Ademais da lexislación sinalouse que non hai interese dos políticos nin dos dirixentes dos centros educativos por protexer o ensino galego. 


Dende Fala Ceibe cremos que só a presión social berciana pode mudar esta difícil conxuntura antigalega con clara fundamentación política e xurídica. Chegou a hora de que a minoría galegofalante se organice para defender os seus dereitos lingüísticos e educativos. Doutro xeito os poderes políticos castelán-leoneses remataran coas nosas recentes conquistas lingüísticas.

POLA CREACIÓN DUNHA INFRAESTRUTURA ORGANIZATIVA.

Vai sendo hora de organizarse doutro xeito. Os pequenos coletivos reivindicativos e persoas que traballamos pola lingua galega temos que organizarnos doutro xeito máis efetivo. Da nosa unión debe sair unha nova forza reivindicativa no Bierzo. Por suposto, a creación da nova organización non empece o traballo vindicativo independente de Fala Ceibe que seguirá como tal. Hai novas estratexias que poden acadarse mellor da unión de todos os que queiran entrar neste proxeto coletivo.


Dende Fala Ceibe propomos visibilizar canto antes na internet a nova infraestrutura reivindicativa. O debate pode estar na necesidade para uns de crear unha organización formal como tal ou dunha agrupación máis informal. Ben sabemos que a xente en xeral fuxe dos compromisos organizativos (cargos, militancia, pago de cotas, asistencia a reuniois…). A nova organización pretenderá crear unha páxina web institucional que terá un carácter pechado na súa oferta informativa. Isto será pouco atraínte para os internautas. 

Hai tamén a outra posibilidade de atraer aos potenciais participantes detrás dun medio de comunicación  alternativo. Referímono a un XORNAL DO BIERZO que permita ter un grupiño de persoas fixas capaces de manter a información periódica e doutra xente que participe de xeito ocasional cando lles pete nas actividades que se programen (concursos, andainas, colaboraciois escritas, remesa de fotografías, etc). Dende logo que un XORNALDOBIERZO sería un produto cultural aberto nos seus contidos e máis participativo.


POR UN NOVO ACTIVISMO NO SÉCULO XXI.

Dende logo que o ensino é un tema básico da reivindicación. Pero non podemos esquecer que hai outros eidos que non se poden pasar por alto. Velaí as administraciois locais na súa relación co galego. Temos os concellos, pedanías das nosas localidades e mailo Consello Comarcal. Fala Ceibe aposta por presentarlles propostas lingüísticas sinxelas, fácilmente executáveis e de baixo custo. A relación con medios de comunicación (radio, xornais en papel, tv, internet) debe ser mellorada esixendo unha maior presenza do galego mediante a presión continua. Como alternativa galegueira a este poder mediático de hoxe ben estaría a creación do dito XORNALDOBIERZO na internet.

O novo poder galegueiro que pretendemos na rexión do Bierzo non pode deixar de prestar servizos de dinamización lingüística. Referímonos ao eido do lecer (visitas turísticas, andainas rurais, concertos…). No eido da cultura hai que celebrar xornadas divulgativas para dar a coñecer a nosa historia, dereito consuetudinario, toponimia, lingua galega, etnografía, etc. A través das xornadas poderemos fomentar a investigación nestes eidos, e maila divulgación pola internet ou en publicaciois en papel. Todo isto servirá para prestixiar a nosa asoballada cultura galegoberciana ante cidadanía e as elites inteletuais castelás.


UNHA VANGARDA REIVINDICATIVA.

Un dos problemas históricos da minoría galegofalante da rexión do Bierzo ten sido a falta de dirixentes comprometidos coa súa defesa. Precisamos dunha organización alternativa que represente á minoría galega ante os poderes institucionais, políticos ou mediáticos. Esta representación se acada co activismo acotío. Está claro que non falamos de representación política que defenderá primeiro os seus intereses organizativos e ideolóxicos. Os contrapoderes, sexan inteletuais, políticos ou mediáticos, teñen que negociar cun poder galegueiro no Bierzo, doutro xeito avasallan, temos o exemplo do ensino onde cada curso que pasa estragan os nosos dereitos educativos.

AS VANTAXES DO GALEGO NO BIERZO.

Falouse na xunta das Médulas de ofertar as vantaxes do ensino do galego, os éxitos acadados até agora. Por suposto que isto está ben. Pero tamén hai que traballar en amosar os valores do noso patrimonio lingüístico berciano. E un punto importante será dar novas funcionalidades a esta lingua asoballada na rexión berciana. Hai que recuperar eidos de socialización en galego, obxetivo nada doado de acadar a curto prazo. Temos un longo proceso continuado de asimilación social alternativa. Primeiro información lingüística, despois concienciación, a seguir reivindicación, negociación…


Cómpre un activismo lingüístico por eidos (ensino, administraciois públicas, medios de comunicación, dinamización social…) pero tamén segundo grupos sociais (mocidade, políticos, intelectuais, ensinantes, vedraños…). Hai que diversificar as estratexias socias no tempo cun certo grao de especialización vindicativa.

CARA Á MOCIDADE BERCIANA.

O futuro do galego na rexión do Bierzo estará na nosa mocidade. Convén ofertar un galego sedutor para eles, capaz de atraerlles a esta cultura en galego. Se a mocidade se move tanto nas novas tecnoloxías da información, temos que saber compartir este espazo mediático. A pola visualización do galego! na internet, compartindo a novas cadencias visuais. O galego débelles entrar polos ollos antes que nada. Xa haberá tempo de seducir doutro xeito, coa leitura, a escoita, a fala, a escrita…  Hai un proceso de sedución do galego, case que iniciático. Aprendamos entre todos a traballar co galego na internet para achegarmos á mocidade berciana. Procuremos a súa participación en galego con concursos, videos, fotos, música, etc.

Temos unha batalla pendente, rematar cos últimos prexuízos lingüísticos (políticos, territoriais, funcionalidade, etc) que aínda quedan entre a cidadanía. Neste senso o prestixio do galego é fundamental cun medio moderno como é a internet. Orgullosos do noso pasado cultural rural (memoria lingüística) pero mirando para o futuro, tamén con outros instrumentos de comunicación, coa internet e co portugués que nos internacionaliza.

O Bierzo, outubro 2015.

http://sites.google.com/site/obierzoxa http://www.facebook.com/xabierlagomestre www.twitter.com/obierzoxa http://www.blogoteca.com/obierzoxa http://obierzoceibe.wordpress.com http://www.ciberirmandade.org/falaceive www.ponferrada.org www.partidodelbierzo.es

jueves, octubre 15, 2015

LA ORDENACIÓN TERRITORIAL Y EL BIERZO.


EL BIERZO Y LA NUEVA ORDENACIÓN TERRITORIAL,
Por Xabier Lago Mestre
Del colectivo cultural Fala Ceibe do Bierzo.
falaceibe@yahoo.es

La Junta de Castilla y León ha presentado el mapa de unidades básicas de ordenación del territorio rurales. Para El Bierzo se han establecido 7 unidades básicas, distribución que está siendo muy criticada. Resulta muy difícil entender que se intente imponer desde Valladolid una ordenación territorial que no cuenta con la aceptación del Consejo Comarcal. Desde El Bierzo tenemos derecho a opinar sobre esta ordenación territorial que tanto nos afectará negativamente.

            Para argumentar las críticas bercianas conviene recurrir a la propia legislación. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León reconoce “la Comarca de El Bierzo, teniendo en cuenta sus singularidades y su trayectoria institucional” (art. 46.3). Está claro que entre esas singularidades está el reconocimiento de su peculiar territorialidad. Y si recurrimos a la Ley de creación de la Comarca, comprobamos que cuenta con una especial vinculación, “demarcación territorial propia y autonomía para el cumplimiento de sus fines (…)” (art. 1.1). Incluso la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local muestra su respeto por las ordenaciones comarcales, “cuyos estatutos de autonomía tengan atribuida expresamente la gestión de servicios supramunicipales” (disp, adic. 6). Leyes que dan protagonismo institucional a la Comarca en su territorio.  


Cualquier ordenación territorial de El Bierzo debe vincularse a la autonomía institucional de Consejo Comarcal. Pero esto no acontece en el caso del referido mapa de unidades básicas de ordenación rurales. La Ley de Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de Castilla y León limitó la capacidad de intervención del Consejo de El Bierzo. Así, “en la Comarca de El Bierzo se delimitarán unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio de acuerdo con lo establecido en esta ley”, simplemente “se oirá también al Consejo Comarcal” (disp. adic. 2ª). Esta restrictiva participación berciana, no vinculante, no parece acorde con lo comentado respecto al Estatuto de Autonomía y la Ley de la Comarca.

            Por otra parte, las citadas unidades básicas rurales tienen su importancia porque pueden evolucionar hacia “mancomunidades de interés general rurales” (art. 37), o incluso “podrán solicitar su institucionalización como comarcas” (art. 37.6). Resulta totalmente ilógico que se puedan crear nuevas mancomunidades o comarcas en El Bierzo donde ya existe el Consejo Comarcal. En fin, esta política complica las relaciones interinstitucionales en vez de procurar la simplificación.


Además, cuando el Consejo Comarcal demanda nuevas competencias, tanto a la Junta de Castilla y León como a la Diputación de León, la contestación siempre es la misma, que  se asuman las competencias de las actuales mancomunidades bercianas. Pues bien, asistimos a un proceso de reforzamiento de las mancomunidades a través de estas unidades básicas de ordenación del territorio rurales. Las futuras mancomunidades aumentan a su capacidad institucional con más personal (arts. 54 y 55), financiación autonómica, provincial y municipal, e incluso con la creación de nuevos consorcios con las diputaciones (art. 48).

Ante este nuevo panorama institucional resultará imposible que las actuales mancomunidades bercianas quieran ceder competencias al Consejo Comarcal, y sí evolucionar hacia las futuras mancomunidades de interés general rurales. La Junta de Castilla y León, en vez de simplificar el mapa administrativo de El Bierzo, lo complica con la creación de nuevas mancomunidades que competirán con el Consejo Comarcal. Sin embargo, nadie duda que suprimir las mancomunidades y consorcios bercianos a favor del Consejo Comarcal supone reducir gastos de personal, locales, vehículos y materiales.


Estamos en un período de grave crisis económica que afecta a todos. Los ciudadanos no estamos dispuestos a permitir que, en vez de simplificar las estructuras administrativas para reducir gastos públicos, se aumenten.  Por eso defendemos que el Consejo Comarcal de El Bierzo asuma las competencias de las actuales mancomunidades y de las futuras mancomunidades de interés general. Solo de esta forma se reducirán los costes administrativos con criterios de eficiencia económica y de eficacia en la consecución de los fines públicos.


El Bierzo, octubre 2015.
http://www.facebook.com/xabierlagomestre www.twitter.com/obierzoxa http://www.blogoteca.com/obierzoxa http://obierzoceibe.wordpress.com http://www.ciberirmandade.org/falaceive www.ponferrada.org www.partidodelbierzo.es

jueves, octubre 01, 2015

NUEVA DEFENSA DEL TOPÓNIMO EL BIERZO ANTE LA JUNTA DE CASTILLA-LEÓN..


NUEVA DEFENSA DEL TOPÓNIMO EL BIERZO,

Por Xabier Lago Mestre
Coletivo cultural Fala Ceibe do Bierzo.
falaceibe@yahoo.es

La Junta de Castilla y León acaba de presentar el mapa de las llamadas Unidades Básicas de ordenación y servicios del territorio de la Comunidad Autónoma. Por lo que se refiere al Área Funcional de El Bierzo está formada por las siguientes Unidades Básicas: Bierzo Occidental, Bierzo Noroeste, Bierzo Norte, Alto Bierzo, Bierzo Centro, Bierzo Centro-Norte y Bierzo Centro-Sur. En este caso no analizamos la idoneidad de estos nuevos ámbitos territoriales. Pretendemos denunciar, una vez más, la falta de respeto por parte de la Junta de Castilla y León de nuestra identidad territorial a la hora de aceptar nuestro topónimo correcto. Nos referimos a El Bierzo, sea Región, Comarca o Área Funcional. Por eso no se pueden aceptar esas denominaciones parciales y erróneas de Bierzo Noroeste, Bierzo Occidental y demás Unidades Básicas.EL LEGALISMO TOPONÍMICO. 

Las Cortes de Castilla y León aprobaron la Ley 1/1991, de 14 de marzo, por la que se crea y regula la Comarca de El Bierzo, así como la posterior Ley 17/2010, de 20 de diciembre, de modificación de la primera Ley. Ambos textos jurídicos se refieren expresamente a la Comarca de El Bierzo. Pues bien, las referidas Unidades Básicas de ordenación y servicios cercenan nuestro topónimo territorial El Bierzo, ignorando la determinación de las dos anteriores Leyes. Esto es un claro ejemplo de falta de lealtad institucional y respeto político por parte de la Junta de Castilla y León con el Consejo Comarcal de El Bierzo. Es de esperar que nuestra institución territorial reaccione ante este agravio foráneo y reclame el debido cambio de actitud.

Aprovechamos esta ocasión para demandar más celo al Consejo Comarcal de El Bierzo a la hora de defender nuestro principal topónimo territorial. Hay que pedir un mayor uso institucional y social del topónimo El Bierzo. En este sentido, la anterior presidencia del Consejo Comarcal se plegó al mandato de la Real Academia de la Lengua en el sentido de devaluar nuestro topónimo, tanto escribiendo en minúscula el artículo como fijando su contracción con la preposición de. Estas dos determinaciones uniformizadoras de la RAE no quisieron conceder la excepcionalidad a nuestro topónimo territorial, como sí hacen con otros como: El Salvador, El Escorial o el diario El País. Esta decisión tan discrecional, desde una visión castellanista, para nada tuvo en cuenta nuestra especificidad histórica con la presencia de otras dos lenguas, el leonés con "El Bierzu" y el gallego con "O Bierzo", con fuerte presencia oral durante siglos. Así pues, estos idiomas territoriales también han reafirmado el protagonismo del artículo determinado en nuestro topónimo, por mor de nuestras peculiaridades lingüísticas, que hay que tener bien en cuenta a la hora de mantener siempre el artículo.

EJEMPLARIDAD HISTÓRICA. 

Conviene argumentar más el uso del artículo determinado en nuestro topónimo con algunos ejemplos históricos. Si consultamos los tumbos y cartularios con documentación medieval de nuestros principales monasterios bercianos leemos “comes Ramirus Froylaz in Bergido” (año 1144), “e de sua mao en Berzo Nunu Fernandez” (1270). Como vemos no aparece la referencia escrita al artículo en El Bierzo por la mayor influencia del latín. Pero en los siglos posteriores la documentación sí muestra ese artículo determinado en textos castellanos. Los Reyes Católicos se refieren a “nuestro corregidor de la provincia del Bierzo” (1491). 

Pero quizás sea más novedoso indicar otros documentos en donde aparece nuestro topónimo con la especificidad demandada en este trabajo, es decir, con la expresión no contraída de El Bierzo y con el artículo en mayúscula. En 1524 se debate la construcción de un puente en Cacabelos y leemos “Francisco d´Anzillo dize que dara seguridad bastante en esta provincia d´El Bierzo” (rvta. Cuadernos de Investigación Histórica, 11, 1987). En el siglo XVII, Fray Antonio de Yepes, en su Crónica General de la Orden de S. Benito, indica que “éste es Santa María de Carracedo, sito en el Reino de León, en el obispado de Astorga, en la Provincia que llaman El Bierzo”.  
Del siglo XVIII hemos encontrado numerosas referencias a nuestro topónimo. En 1712 se habla del arriendo de las rentas del Voto de Santiago en el “partido de El Bierzo” (rvta. Bierzo, 2006). El corregidor de Ponferrada envió un informe a Thomas López, el diseñador del mapa de El Bierzo, en 1770, en el cual indica “quedo en remitir a Vm la nómina de las Villas y lugares que comprende esta Cabeza de la Provincia deel Vierzo” (El Bierzo a finales del siglo XVIII, 1998). Otro documento recoge el conflicto entre los concejos de Peranzanes y El Rebollar por el arreglo del camino por el puerto del Trayecto, “y otras muchas personas asi de la Provincia de el Vierzo” (Protocolos Notariales de León, 1749). Además, Francisco J. Vatoli presentó un “Informe sobre la posibilidad de establecer la fabricación de armas en El Bierzo” (1797). 

En el siglo XX tampoco faltan testimonios de nuestro peculiar topónimo El Bierzo. En 1944 se edita un libro titulado “Mancha carbonífera de El Bierzo”, y en 1972, María del Carmen Montero Garcia-Lorenzana presentó su excelente trabajo de investigación “Análisis económico de la región de El Bierzo”. 


Por supuesto que los ejemplos de uso de nuestro topónimo, sin contraer y en mayúsculas, resulta más minoritario. Pero de esta forma pensamos que se fomenta el correcto uso del topónimo y se evita la actual pérdida del artículo determinado por mor del simplismo comunicativo que acontece con los usos publicitarios, comerciales o digitales. En este tema de identidad  berciana no conviene dejarse guiar por ideas académicas lejanas y dependencias políticas foráneas. Por todo lo dicho, recomendamos una declaración institucional del Consejo Comarcal de El Bierzo a favor de la oficialidad toponímica de El Bierzo, sin contraer y en mayúsculas. 

O Bierzo, outubro de 2015.

http://sites.google.com/site/obierzoxa http://www.facebook.com/xabierlagomestre www.twitter.com/obierzoxa http://www.blogoteca.com/obierzoxa http://obierzoceibe.wordpress.com http://www.ciberirmandade.org/falaceive www.ponferrada.org www.partidodelbierzo.es