martes, octubre 31, 2006

FALA CEIBE NA 2ª ESCOLA PERMANENTE FERMÍN PENZOL

FALA CEIBE NA 2ª ESCOLA PERMANENTE FERMÍN PENZOL.
falaceibe@yahoo.es

Fala Ceibe participou na Mesa redonda: “Presente e futuro das linguas de Castela-León”, que tivo lugar o sábado 28 de outubro en Vilafranca do Bierzo. Este acto formou parte do programa da 2ª Escola Permanente “Fermín Penzol”, organizada pola Área de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo. A dita mesa estivo formada por Héctor García Xil, profesor da Universidade de León, especialista en asturleonés, Ricardo González Saavedra, Pte. do Consello Comarcal do Bierzo, Felipe Lubián, procurador socialista nas Cortes de Castela-León, Manuel Mañá, Pte. da asociación Xarmenta e Xabier Lago, Pte. de Fala Ceibe do Bierzo.

A intervención de Fala Ceibe comezou coa referencia á consideración dos falantes galego-falantes do Bierzo coma unha minoría etnocultural en Castela-León e en O Bierzo, tanto polo escaso número dos seus membros coma polo pequeno recuncho territorial con lingua propia distinta da castelá. Pero tamén somos minoría lingüística porque hai pouca conciencia social de carácter vindicativo, o que dificulta a reclamación do recoñecemento dos nosos dereitos mediante a axeitada mobilización colectiva.

Para salvar esta desvantaxe a minoría galego-berciana precisa de alianzas estratéxicas con outros grupos. Estes poden incluír as outras minorías lingüística de Castela-León, a saber, os falantes astur-leoneses e éusqueros do condado de Treviño, pero tamén hai que procurar apoios dentro da “irmandade galega”, presente na Comunidade Autónoma de Galiza, ademais das alianzas que poidamos atopar nas organizaciois bercianas (políticas, culturais, ecolóxicas e demais). Pero sobre todo cómpre unha mayor unión entre os colectivos galeguistas d´O Bierzo, precisamos da unidade de acción, para a cal fai falta máis confianza nas nosas posibilidades e menos dependencia dirixista do exterior. Agardamos que esta proposta non caia de novo en saco routo; deixemos pois que os demais colectivos reflexionen sobre o tan repetido dito: “a unión fai a forza”.

Fala Ceibe tamén analizou os posibles eidos de actuación vindicativa. O traballo no ensino é primordial, onde resta moito por facer para consolidar o ensino do galego no Bierzo. Hai que ampliar os centros escolares afectados porque quedan illas, como son os colexios de Carracedelo, A Veiga de Valcarce, Quilous, A Veiga de Espiñareda, Fabeiro, Columbrianos e demais. Temos que incluír máis niveis escolares, ensino de adultos, universidade de vedraños, cursos de concellos, etc. Pretendemos nun futuro conseguir que a oferta da materia de idioma galego sexa obrigatoria para todos os centros educativos do Bierzo occidental.

No eido cultural, a celebración do Día das Letras Galegas é fundamental para vencellar os destinos culturais de Galiza e O Bierzo. A investigación filolóxica, xurídica, histórica e demais debe servir para conocer o noso pasado común. O problema neste sentido é a carencia de medios de comunicación, de difusión a esgalla, que permitan a edición dos nosos traballos en galego.

Os medios de comunicación son fundamentais no labor difusor do noso labor vindicativo en O Bierzo, Castela-León e Galiza, pero nos esixen o uso do castelán de xeito maioritario. A través deles conseguimos que o noso activismo chegue a máis persoas, xa que os nosos medios de comunicación son de alcance moi limitado.

O uso da internet é básica para o activismo de Fala Ceibe. Este sistema de comunicación é de uso minoritario en O Bierzo, salvo entre a mocidade, pero ten grandes expectativas de futuro, por iso hai que tomar xa posiciois na rede, mediante páxinas web, blogs, foros e demais. Temos que intervir máis na internet berciana para galeguizala na medida das nosas escasas posibilidades.

Os entes locais de O Bierzo (Consello Comarcal, concellos, mancomunidades e pedanías) tein moito que facer no tema da recuperación administrativa da lingua galega (recuperación da toponimia, nomes das rúas, rotulación, cartelería...). Pero a vixencia xurídica do galego nestas administracióis só terá lugar cando se consiga o recoñecemento legal do noso idioma minorizado.

A nivel político, a remesa de información galego-berciana aos partidos é básica para que vaian tomando conciencia desta problemática cultural. Así hai que facelo nos concellos, Consello Comarcal, Cortes de Castela-León, Cortes Xerais, Europarlamento, etcétera. Nesta dinámica política xogámonos moito na tramitación da Lei Orgánica de reforma do Estatuto de Autonomía de Castela-León ou do Estatuto do Consello d´O Bierzo. Hai que dar a batalla de contino ata acadar a necesaria oficialidade do idioma galego nalgunha destas devandita leis.

Fala Ceibe botou en falta máis tempo para explicar polo miúdo as nosas estratexias vindicativas, que ben poden ser compartidas polas outras organizaciois galeguistas, aínda que as présas da organización tamén afectaron ao resto de membros presentes na mesa redonda e ao propio público asistente, xa que non houbo case debate final. Por desgraza, neste tipo de actos académicos, séguese dando máis tempo ás intervenciois tradicionais e folclóricas que ao debate fundamental sobre a procura de carreiros vindicativos de interese para o fomento e maila vigorizón da nosas cultura e lingua galegas nos territorios estremeiros da Galiza.

Ponferrada, outubro 2006.
http://www.blogoteca.com/obierzoxa
http://www.ciberirmandade.org/falaceive
http://www.falaceibe.tk

martes, octubre 24, 2006

CARTA-QUEJA SOBRE LA OBSTACULIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA DEL GALLEGO EN SECUNDARIA

LA OBSTACULIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA
DEL GALLEGO EN SECUNDARIA CONTINÚA.
falaceibe@yahoo.es

La Asociación cultural Fala Ceibe do Bierzo (www.falaceibe.tk) denuncia de nuevo los impedimentos que se ponen a la enseñanza de la lengua gallega en secundaria. Familias de El Bierzo, afectadas por el aprendizaje del gallego en secundaria, se han dirigido a Fala Ceibe para informarnos de los obstáculos que hay en ciertos institutos para ejercer esta opción lingüística.

Según nos indican los padres, las madres y el alumnado, interesados por la enseñanza del gallego en dos institutos de Ponferrada, “Virgen de la Encina” e “Europa”, ha habido problemas e irregularidades a la hora de optar voluntariamente por clases de idioma gallego. Así en el instituto “Virgen de la Encina”, a pesar de haber demanda de la materia de este idioma entre su alumnado, al comienzo del curso 2006-07, los problemas derivados de la distribución del horario lectivo del profesor de gallego asignado, ya que éste tenía coincidencia de dos clases en varios institutos de El Bierzo, imposibilitó finalmente que el alumnado de este instituto pudiese ejercer su derecho educativo. Lamentable ha sido la intervención de la Dirección provincial de Educación de León que no ha sabido resolver con eficacia este pequeño problema horario. Al final, otra vez más el perjudicado ha sido el alumnado que con tanta ilusión esperaba que este curso sí se iniciase la oferta de la materia de lengua gallega en su instituto “Virgen de la Encina”.

Por otra parte, también hemos recibido quejas de algunos miembros de la comunidad escolar del instituto “Europa”, respecto a las irregularidades registradas en el procedimiento administrativo para pedir las clases de idioma gallego. Resulta que la documentación para la matrícula en el citado centro no incluía ninguna referencia escrita para los que deseaban optar por la enseñanza de la lengua gallega durante el curso 2006-07. Ante esta clara irregularidad administrativa, los padres, las madres y el alumnado en general tuvieron que acudir a la secretaria del dicho centro para dar la cara ante el funcionario, y de palabra e “in situ”, declarar su clara voluntad de optar por la enseñanza de gallego en alguno de los correspondientes cursos de secundaria. No resulta lógico que los miembros de la comunidad escolar de este instituto tengan que dirigirse en persona a la secretaría para hacer manifiesta declaración verbal a favor de la opción por la enseñanza del gallego. Lo justo sería que en la propia documentación de la matrícula ya figurase expresamente la posibilidad de optar por la enseñanza del idioma gallego, y así quedase constancia escrita de la voluntad de los afectados.

Vistas estas graves irregularidades, Fala Ceibe se dirige de nuevo al Procurador del Común de Castilla y León para que inicie el correspondiente expediente en relación con estas denuncias, y realice las investigaciones pertinentes con objeto de supervisar esta problemática. En el caso del instituto “Virgen de la Encina” pedimos que se oferten clases de gallego en este curso 2006-07 al alumnado que así lo ha solicitado. Respecto al instituto “Europa”, demandamos que el Procurador del Común se dirija a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León para que le solicite la elaboración de una resolución que incluya la referencia a la obligación de los centros educativos de El Bierzo de incluir en la documentación de matriculación una clara referencia a la posibilidad de optar por el aprendizaje de la materia de idioma gallego.
http://www.blogoteca.com/obierzoxa
http://www.ciberirmandade.org/falaceive
http://www.falaceibe.tk
http://bergidense.blogspot.com

miércoles, octubre 11, 2006

IMPORTANCIA DO GALEGO DE O BIERZO NA HISTORIA.

IMPORTANCIA DO GALEGO DE O BIERZO NA HISTORIA,
Por Xabier Lago Mestre.
obierzoxa@lycos.es

Constátase a existencia do idioma galego en O Bierzo dende Idade Media. Os nosos mosteiros posúen parte da súa documentación medieval en galego. Tamén conservamos nesta lingua o foro dado a Vilafranca do Bierzo pola Coroa. Estes exemplos demostran a importancia do galego medieval, así como o seu carácter histórico e institucional. A presenza deste idioma con codificación escrita indica que compartía o carácter “oficial” (co latín e mailo castelao). O uso institucional do galego implicaba efectos xurídicos derivados da regulación de todo tipo de relaciois (compra-vendas, doaciois, foros enfitéuticos, testamentos, arrendamentos e demais) contidas na dita documentación.

Dende fins do século XV a relación entre as linguas castelá e galega de O Bierzo vese alterada por un maior pulo institucional da primeira. Neste contexto incluímos a reforma monástica (control dende Valladolid, abades foráneos...), establecemento da nobreza castelá no marquesado de Vilafranca (casos de Pimentel e Alba), a expulsión da nobreza galega (condes de Lemos), a chegada de oficiais reais (corrixidores de Ponferrada, soldados, recadadores, etc), a obriga de exame de castelao para os escribáns (Cortes de Toledo, 1480), etcétera. Esta conxuntura procastelanista favorece a perda do uso institucional e mailo escrito do galego e, polo tanto, do seu carácter oficial, pero non así a nivel social en onde as clases populares continúan empregándolo con plena vixencia de xeito oral.

Nos séculos seguintes o carácter oficial e institucional do castelao determina a inexistencia do galego escrito. Sen embargo teimamos en que pervive o maioritario uso social do galego oral en determinados eidos idiomáticos (veciñal, máxico-relixioso, rural-agrario, comercio feiral, etc). A utilización institucional do galego queda restrinxido secularmente ao dereito consuetudinario (administración de concellos, organización comunal, ordenación territorial, actividades agropecuarias, etc), e isto ten lugar malia a esixencia de editar as ordenanzas concellís en castelao. Pola otra banda, as tradiciois participan máis intensamente da cultura e a lingua galegas, caso de Os maios, Os antroidos, Os magostos, As fogueiras de S. Xoán, As matanzas y demás. O mesmo acontece coa variada literatura oral (lendas, contos, ditos...), a relixiosidade máxica (responsos, meigallos...), as canciois populares, etcétera onde prima a presenza do idioma galego.

Nos séculos XVIII e XIX prodúcese un interese intelectual respecto ao valor cultural da lingua galega en O Bierzo. O monxe bieito Martín Sarmiento comparte coa época ilustrada a súa pescuda polos estudos sobre o galego (filoloxía, pedagoxía...). Posteriormente as ideoloxías romántica e rexionalista inflúen na recuperación parcial do galego escrito a través da literatura culta (A. Fernández y Morales, Francisco del Llano y Ovalle, etc). A fins do século XX prodúcese o verdadeiro rexurdimento do galego en O Bierzo, coa toma de conciencia social progresiva, en relación coa protección e a promoción desta lingua que favorece a mobilización polo recoñecemento dos dereitos lingüísticos (ensino, administraciois públicas, toponimia, medios de comunicación...). O establecemento do Estado de Dereito e a consolidación das comunidades autónomas permite un contexto político impulsor da recuperación das linguas minoritarias de España polas instituciois.

viernes, octubre 06, 2006

PROPUESTAS SOBRE EL GALLEGO EN EL ESTATUTO DE CASTILLA Y LEÓN

PROPUESTAS SOBRE EL IDIOMA GALLEGO
ANTE LA REFORMA DEL ESTATUTO DE CASTILLA Y LEÓN.
falaceibe@yahoo.es

La Asociación Cultural Fala Ceibe do Bierzo (www.falaceibe.tk) presenta a la Comisión de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León este documento con las propuestas relacionadas con un mayor reconocimiento legal del idioma gallego. En este sentido partimos de que este idioma es propio de El Bierzo. Se constata su presencia permanente en esta zona periférica desde la Edad Media, de ahí su caracterización lingüística como histórico y territorial. La pervivencia secular de este idioma se debe a la firme voluntad de la comunidad gallego-hablante de O Bierzo por mantener su vitalidad lingüística hasta la actualidad. Por eso la clase política no puede ignorar por más tiempo la necesidad de conceder valor jurídico a la lengua gallega en su utilización ante las administraciones públicas de esta Comunidad Autónoma.

1º Demandamos el reconocimiento de oficialidad para el idioma gallego de El Bierzo. No se puede tratar desigualmente a los bercianos gallego-hablantes respecto a los habitantes de la Comunidad Autónoma de Galicia, donde este idioma es oficial. No declarar la oficialidad del gallego supone mantener la discriminación jurídica, por tratar de forma diferente a los miembros de la misma comunidad lingüística del noroeste peninsular. La voluntad monolingüe de la clase política regional y los límites administrativos interautonómicos no pueden obstaculizar por más tiempo la necesaria normalización idiomática en O Bierzo. La declaración de oficialidad del gallego favorecerá la progresiva igualación de los derechos lingüísticos de los hablantes con este idioma propio tanto de Castilla y León como de Galicia.

2º El reconocimiento de oficialidad de una lengua minoritaria del Estado, por su ámbito territorial y número poblacional, como es el caso de la gallega de Castilla y León, ya tiene sus antecedentes. Así acontece con el eusquera que posee carácter oficial en la zona norte de la Comunidad Foral de Navarra. Además, la última reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya (Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio) declara el aranés de Arán “la lengua propia de este territorio y es oficial en Catalunya” (art. 6.5). También se pretende la declaración de oficialidad del idioma catalán, hablando en la Franja oriental de Aragón, en la reforma del Estatuto de esta Comunidad Autónoma, actualmente en tramitación parlamentaria en el Congreso. En este proyecto de Estatuto de Autonomía de Aragón leemos que “Una ley de las Cortes de Aragón establecerá las zonas de uso predominante de las lenguas y modalidades propias de Aragón, regulará el régimen jurídico, los derechos de utilización de los hablantes de esos territorios, promoverá la protección, recuperación, enseñanza, promoción y difusión del patrimonio lingüístico de Aragón, y favorecerá en las zonas de utilización predominante el uso de las lenguas propias en las relaciones de los ciudadanos en las Administraciones Publicas aragonesas (..)” (art. 8.2).

3º La declaración de oficialidad del idioma gallego supondrá iniciar la normalización de su utilización jurídica en las administraciones locales de El Bierzo (Consejo Comarcal, ayuntamientos y pedanías). La propia Ley de Bases del Régimen Local regula el uso administrativo de las lenguas oficiales (art. 14.2), impidiendo la utilización normalizada del resto de lenguas no oficiales, caso del gallego de O Bierzo en la actualidad. De esto se deriva que el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales determine que “Las convocatorias de las sesiones, los órdenes del día, mociones, votos particulares, propuestas de acuerdo y dictámenes de las Comisiones informativas se redactarán en lengua castellana o en la lengua oficial en la Comunidad Autónoma a la que pertenezca la Entidad (...)” (art. 86.1). Y lo que resulta más grave, que se impida denominar en gallego los municipios de El Bierzo occidental, “La denominación de los municipios habrá de ser en lengua castellana, respetándose las denominaciones existentes a la entrada en vigor de esta Ley, sin que pueda ser coincidente o producir confusiones con otras del territorio del Estado” (art. 24.1 de la Ley de Régimen Local de Castilla y León).

4º Pretendemos el reconocimiento del derecho a la enseñanza del idioma gallego en El Bierzo. Y esto sólo se puede lograr de manera plena con la declaración de oficialidad de esta lengua en el Estatuto de Autonomía. Así la oferta escolar de este idioma se extenderá a todos los centros educativos de O Bierzo occidental, y se evitará que todavía haya colegios que no permitan el aprendizaje de esta lengua al alumnado que así lo demanda.

5º Las lenguas reconocidas en el Estatuto de Autonomía deben ser objeto de la misma protección y apoyo por las instituciones culturales de Castilla y León creadas a este fin. Recordemos que el artículo 4.1 del vigente Estatuto de Autonomía sólo declara este derecho en referencia a la lengua castellana. Esto provoca que el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua (con sede en Burgos) no realice actividades a favor del gallego, a pesar de tener también este idioma reconocimiento estatutario (art. 4.2), algo que resulta totalmente injustificable.

6º La declaración de oficialidad del idioma gallego también debe permitir el uso de este idioma ante las propias Cortes de Castilla y León y el Procurador del Común. De esta forma se facilitaría la participación activa de las ciudadanas y los ciudadanos gallego-hablantes, tanto de El Bierzo y como de la Alta Sanabria, ante estas instituciones.

7º El idioma gallego de El Bierzo tiene que tener presencia en los medios de comunicación de Castilla y León (televisión, radio, prensa, internet...). Esta nueva política cultural se extenderá a la propia industria cinematográfica y audiovisual, la promoción de actividades artísticas y literarias, y a la producción de libros y publicaciones.

8º Básico también resulta que el Consejo Comarcal de El Bierzo tenga reconocida la capacidad de “Iniciativa Legislativa” en la futura reforma del Estatuto de Autonomía, para poder presentar Proposiciones de ley” ante las Cortes de Castilla y León. Derecho que ya tienen reconocido las Comarcas de Catalunya. De esta forma el Consejo Berciano podrá proponer actuaciones legislativas relacionadas con la protección y el fomento del idioma gallego, y más concretamente de los correspondientes derechos lingüísticos, individuales y colectivos, de los gallego-hablantes.

Ponferrada, octubre de 2006.

Fala Ceibe do Bierzo, apdo. postal 257, 24400 Ponferrada.
http://www.ciberirmandade.org/falaceive